סגור תפריט X
תנאי שימוש
1.   הוראות כלליות

1.1   ברוך הבא לאתר טנקום “10comm.com” הכולל שירותים ומערכות אינטרנטיות שונות (להלן: "האתר"). תנאים אלו פונים לנשים ולגברים כאחד ובכל מקום בו הפנייה הינה בלשון זכר, יש לראות בה גם פנייה בלשון נקבה.
1.2   האתר הינו בבעלות חברת טנקום טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה") וכל שימוש בו על ידך כפוף להוראות תנאי השימוש להלן ובמקרה וחתמת על הסכמים אחרים עם החברה, השימוש שלך כפוף גם להם. בכלל הסכמים אלו גם ההסכמים של החברה עם חברות ו/או עסקים, שבהם משולמת לחברה תמורה על שירותיה מכוחם.
1.3   בהעדר הסכמה לאילו מהתנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באתר.
1.4   בבחירתך לעשות שימוש כלשהו באתר הנך מסכים לתנאי שימוש אלו במלואם.
1.5   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלו, והנך מסכים בזאת כי בכל שימוש שלך באתר לאחר המועד שבו תנאים אלו השתנו, עליך לקבל על עצמך את הגרסה המעודכנת.
1.6   אם הנך מתחת לגיל 18, אינך מורשה להשתמש באתר זה או לבצע כל פעילות בו ללא הסכמת הוריך. על ידי לחיצה על "אני מסכים", אתה מאשר שהם קראו ומסכימים להוראות תנאי שימוש אלה.
1.7   האתר מציע למשתמשים שהם אנשים פרטיים, בעלי עסקים מכל סוג שהוא וחברות בע"מ, מגוון שירותים טכנולוגים חדישים ובכללם ומבלי לגרוע מכל שירות אחר שהחברה תבחר לספק, הזמנות דיגיטליות לאירועים, כרטיסי ביקור דיגיטליים, אתר בית לעסקים, מערכות משוב, ועוד. כחלק מהשירותים מאפשר האתר לשלוח הודעות אלקטרוניות באמצעות אפליקציית וואטסאפ, בנוגע לאירועים שיתרחשו אצל ובתחומי העסקים השונים שחלקם אף לקוחות של החברה (להלן:"הודעות וואטסאפ").
1.8   תנאי השימוש חלים על כל סוגי המשתמשים באתר, בהתאמה ובכללם, ומבלי שיש בכך כדי להגביל את תחולת תנאים אלו על משתמשים שאינם מופיעים ברשימה:
  א. לקוחות פרטיים המעוניינים בהזמנה דיגיטלית לאירוע שלהם וכן עסקים המעוניינים לעשות שימוש בפלטפורמות השונות אותן מציע האתר כגון: אתר בית לעסק, כרטיס ביקור דיגיטלי, הזמנה דיגיטלית לאירוע ואישורי הגעה, מערכת משוב דיגיטלית ועוד.
  ב. בעלי עסקים שבאלו נכללים עסקים שבתחומיהם נערכים אירועים בתשלום.
  ג. אנשים או גורמים המזמינים אנשים או גורמים לאירועים שונים.
  ד. אנשים ו/או גורמים שונים המוזמנים לאירועים כאמור.
1.9   תנאי שימוש אלו חלים על האתר ו/או חלקים ממנו ועל השימוש בו ובתכנים הכלולים בו, לרבות על עיצובים, קוד מקור, מודולי תוכנה ותכנים ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם של האתר ו/או שהאתר מאפשרת נגישות ו/או הורדה שלהם, והם מהווים חלק בלתי נפרד מהם ומתפקוד האתר ו/או משירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, בתמורה או שלא בתמורה (להלן, ביחד ולחוד: "השירותים").
1.10   הסדרת רישיונות כלשהם הקשורים באופן ישיר ו/או באופן עקיף בשימוש באתר (כגון רישיון נהיגה, רישיון עסק וכו'), כמו גם ביטוח מכל סוג, תשלומי מיסים והוצאות והסדרה של עניינים אחרים הנובעים מהוראות החוק לצורך ביצוע פעילות עסקית או אחרת באמצעות אתר זה, הנם באחריותך בלבד.
1.11   השימוש במידע, במוצרים ו/או בשירותים כלשהם באתר ובאמצעות האתר ובכלל הינם באחריותך הבלעדית ובכפוף להוראות תנאי שימוש אלו, ובכלל זה אך מבלי לצמצם את הכלל, תוכן הודעות הוואטסאפ, הכתובות ו/או מספרי הטלפון המוזנים בהודעת הוואטסאפ ו/או כל תוכן אחר, וכן השפעת הודעות הוואטסאפ בכל דרך שהיא על הנמענים שלהם ועל צד ג' כלשהו באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
1.12   הנך מסכים בזאת במפורש כי החברה פטורה לחלוטין מכל אחריות, נזק או אי נוחות, פיזית ו/או אחרת לך או לאחרים, לגבי כל היבט של שימוש באתר/במוצרים/בשירותים באמצעות האתר או שיסופקו לך באמצעותו והנך מסכים לקחת את כל האחריות לכך על עצמך בלבד, ואין לך כל ציפייה מהחברה בנוגע לשימוש מכל סוג שהוא באתר ובכלל זה ומבלי לצמצם את הכלל, אין לך צפייה שהחברה תבדוק את התכנים המוזנים ומופצים באתר ובאמצעות האתר ו/או שהיא תוודא כי התקשורת שאתה מבצע באמצעות האתר נעשית ליעדים שהתכוונת לבצעה אליהם.
כל הסעיפים שבהוראות הכלליות מחייבים את המשתמש ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

2.   תנאי השימוש

2.1   תנאי שימוש אלו נועדו להבהיר מה הם התנאים החלים על כל מי שעשה, עושה ו/או יעשה שימוש באתר.
2.2   בתנאי שימוש אלו, הביטוי "תוכן" כולל כל שירות, מוצר, קוד מקור, מודול תוכנה, יישום תוכנה, טקסט, תצלום, תמונה, עיצוב, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע או מידע אחר, בשלמותם ו/או בחלקם, המוצגים באתר זה ו/או שימשו ו/או משמשים לתכנונו/אפיונו ו/או המוזנים אליו ו/או הכלולים בו ו/או הממוענים אליו/ממנו, וזאת בכל אמצעי תקשורת ו/או קשר, בין בתשלום ובין בלא תשלום, על ידך ו/או צד שלישי כלשהו, וכן כל זכות קניין רוחני, לרבות, אך לא רק, פטנטים, סימני מסחר זכויות יוצרים וזכויות מוסרית, המתייחסות לאלו מהם.
2.3   כל שימוש שייעשה בתנאי שימוש אלו בלשון זכר או בלשון נקבה הינו לצרכי נוחות בלבד, והפנייה היא לנשים ולגברים כאחד. כמו-כן, כל פניה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים ולהפך.
2.4   הוראות תנאי שימוש אלו הן מצטברות ו/או חלופיות ו/או משלימות, לפי העניין והקשר הדברים.

3.   הגישה לאתר

3.1   החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר או לא לאפשר שימוש באתר בכל עת, ובכלל זה למכור או לא למכור לך את השירותים השונים המוצעים באתר בכל זמן נתון, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3.2   יתכן שהגישה לאתר או חלקה, והאפשרות לבצע פעולות מסוימות, תתאפשר למשתמשים מסוימים אך תהא מוגבלת למשתמשים אחרים, מסיבות כאלה ואחרות, או לא תתאפשר כלל ו/או תהא כרוכה בהקצאת שם משתמש ו/או סיסמה ו/או תהא מותנית במילוי שאלון ו/או מסירת פרטים אישיים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של החברה.
3.3   החברה תוכל להתחיל לדרוש את האמור בסעיף 3.2, ללא הודעה מוקדמת, או להוסיף לדרוש זאת, או להפסיק לדרוש זאת, או לעשות כן מדי פעם בפעם, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
3.4   הפסקת השירות ו/או שינוי תנאי השירות באתר הם כאמור לעיל לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וכל תוצאה מכל סוג שהוא בעקבות זאת איננה באחריות החברה. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, החברה תעשה כל שביכולתה להודיע למשתמשים במסכי האתר - על שינויים בשירותים ו/או על הפסקת השירותים להוציא הפסקה או שינוי שאינם בשליטת החברה.
3.5   יובהר ששירותי האתר מותאמים למכשירי טלפון ניידים שהינם מדור 3 והלאה, התומכים בפתיחת קישורים אינטרנטיים (לינקים).

4.   שימוש במידע שמסרת

4.1   אם מסרת כתובת דוא"ל ו/או מספר טלפון וכו', הנך מסכים בזאת לקבל הודעות, הזמנות, הצעות, הודעות ומסרים מסחריים מכל סוג מהאתר ו/או מהחברה ו/או מבית עסק ו/או מחברה שבקשת מהם ליצור אתך קשר או שהיו חלק מתוצאות חיפוש של סוג עסקים שחיפשת במסגרת האתר. כמו כן מובהר לך שהחברה עושה שימוש באתר ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר והשירותים בו, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ולאימות פרטים, כדי להתאים אותם להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש.
4.2   החברה מודיעה לך בזאת ואתה מסכים לכך שהיא עושה שימוש גם במספרי טלפון וירטואליים וביוצרה קשר עמך- מספרים אלו עשויים להשתנות מפעם לפעם.
4.3   הנך מאשר כי חלק ו/או כל השיחות שתקבל מהחברה ו/או מעסקים ו/או מחברות המפרסמים באתר עשויות להיות מוקלטות לצורך שיפור השירות.
4.4   הנך רשאי לבקש להפסיק שיגור של הודעות כאמור בהתאם להוראות כל דין. למרות זאת, אם במהלך השימוש שלך באתר, יצרת קשר עם חברות ו/או עסקים מכל סוג שהוא ו/או אפשרת להם לקבל את פרטיך המזהים המצויים באתר ו/או שמסרת להם אותם מרצונך ו/או אפשרת לאחד מאנשי הקשר שלך ששלחו לך הזמנה ו/או הודעה לשמור את פרטיך או לקבלם בכל דרך שהיא, ואם באמצעות האתר ו/או באמצעים אחרים שלהם, מי מהם ישלח לך הודעות או יפנה אליך בכל דרך שהיא ובכלל זה בפנייה הידועה כמשלוח "ספאם"- אין החברה אחראית לכך, האחראי היחידי הוא השולח, והנך מתחייב כי לא תתבע את החברה בכל הליך מסוג זה. יובהר כי החברה עצמה איננה שולחת הודעות ללא הרשאה לאף אחד ממשתמשיה.
4.5   החברה רשאית לעשות שימוש בתכנים שהעלת לאתר ובכלל זה בהזמנות שהכנת- ובלבד שלא תהיה בכך פגיעה בפרטיות האנשים הנוגעים בדבר- על פי הדין החל בארץ.
4.6   אתה ורק אתה אחראי לשמור בסודיות מוחלטת על שם המשתמש שלך ועל סיסמתך, והחברה איננה אחראית אם יגרם לך נזק מכל סוג שהוא כתוצאה מכך שלא שמרת עליהם בסוד. כמו כן יובהר כי במידה ובחרת לספק גישה והרשאה לחשבונך לכל משתמש נוסף, הנך מבין שביטול הגישה מצריך ממך לעדכן את החברה בכתב ומראש ולבקש לבטל את הגישה לאותו משתמש.

5.   סוגי התכנים באתר

5.1   החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור האם ואלו תכנים יופיעו ו/או יפורסמו, או יפסיקו/יוסיפו להופיע ו/או להתפרסם באתר, או יופיעו/יתפרסמו מדי פעם בפעם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולפי צרכיה המסחריים, וללא הודעה מראש או עדכון בדיעבד.
5.2   החברה עשויה לשנות, להוסיף, לגרוע, למחוק ולעדכן מעת לעת את תכני האתר ו/או מראה האתר ו/או אופן הפעלתו ו/או אופן השימוש בו ו/או מוצרים ו/או שירותים הכלולים בו, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
5.3   החברה שומרת לעצמה את הזכות לכלול באתר תכנים המהווים פרסומות שלה ו/או של אחרים ו/או תכנים מסחריים אחרים כלשהם (להלן: "פרסומות").
5.4   תמונות, אלוסטרציות והדמיות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה.
5.5   הפרסומות שיופיעו באתר ו/או שיישלחו למשתמשים בו, הינן באחריות המלאה והבלעדית של המפרסמים. כל סוג של מערכת יחסים חוזית ו/או אחרת שתיווצר בינך לבין המפרסמים איננה בתחום העיסוק ו/או העניין ו/או האחריות של החברה.
5.6   בתכני האתר המוצגים במסכיו ו/או הנשלחים באמצעותו, עלולות ליפול שגיאות מסוגים שונים ובכלל, ומבלי לגרוע מהכלל- בפרטי משתמשים ובתכנים שהם נשאלים לגביהם או מגיבים לגביהם או משתתפים בהכנתם, והחברה שומרת על זכותה לתקן כל טעות כאמור בכל עת.

6.   חיפוש תכנים באתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפעיל דרכי גישה, אמצעי חיפוש ו/או מנועי חיפוש באתר, שיאפשרו גישה לתכנים מסוימים באתר או על חלק ממנו עפ"י בחירת החברה, וכן לשנות ו/או להפסיק לעשות כן, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7.   זמינות תכנים באתר

הנך מאשר כי יתכנו תקלות כאלה ואחרות, הנובעות מסיבות כאלה ואחרות, העלולות למנוע את הגישה ו/או השימוש באתר, או להכביד עליו, לרבות עקב קשיי תקשורת ו/או לשם תחזוקה ו/או מטעמים אחרים, ויכול שהשימוש באתר ייקטע ו/או יופסק ללא השלמה ו/או שמירה. החברה תהיה פטורה מכל אחריות לכך, ועליך לשמור מראש כל מידע שבדעתך לעשות בו שימוש או להזין לאתר, בטרם עשתך כן, ובכלל זה מידע מכל סוג שהוא, אודות נמענים שאליהם שלחת הודעות מכל סוג שהוא באמצעות האתר.

8.   הזמנת מוצרים ו/או שירותים דרך האתר

8.1   יתכן והאתר יאפשר לך לחפש, לבחור, לשמור או להגדיר מוצרים ו/או שירותים לשם הזמנתם ו/או רכישתם מהחברה ו/או מגופים שלישיים.
8.2   החברה מצהירה בזאת ואתה מסכים, כי היא לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא על כל תקשורת ו/או על הסכם ו/או על הסכמות מכל סוג שהוא שעשויים להיוצר בינך לבין עסקים ו/או חברות שנחשפת אליהם בכל דרך שהיא באמצעות האתר ו/או באמצעות קישורים לאתר, וכי גם אם תתבע על ידי גוף כלשהו בשל קשר מכל סוג שהוא שנוצר בינו לבינך- אתה תשפה את החברה על כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה בשל כך.

9.   הזנת תכנים לאתר והתחייבות המשתמש שלא לאסוף תכנים ונתונים

9.1   אם במסגרת שימוש באתר, חיפוש, הזמנת מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילות אחרת באמצעות האתר, האתר יאפשר לך להזין מידע ו/או תכנים כלשהם, האחריות על תכנים אלו, משמעותם ועצם הזנתם תחול עליך בלבד, ובכלל זה מידע ו/או תכנים שאתה עשוי לכלול בהודעות מכל סוג שהוא לנמען כלשהו באמצעות האתר ובכלל זה הודעות וואטסאפ. בכלל זה, תחול עליך האחריות כבעל עסק ו/או כמנהל חברה, להזין את הנתונים הנכונים של כל לקוחותיך ו/או של כל מוזמני לקוחותיך לכל הודעה מכל סוג שהוא שבכוונתך לשלוח אליהם. כל טעות בפרטי משלוח ו/או בתוכן כל הודעה מכל סוג שהוא היא באחריותך בלבד.
9.2   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להזין לאתר תוכן כלשהו שעלול לפגוע באדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, קנייניו או זכויותיו, ואין להזין תכנים לאתר בניגוד להוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין. במסגרת הוראה זו, אתה מחוייב- אם בבעלותך חברה או עסק להמנע ממשלוח הודעת "ספאם" מכל סוג שהוא ולכל גורם שהוא- במסגרת האתר ו/או באמצעות קשרים שנוצרו לך באתר- ובאם בכל זאת תשלח הודעות מסוג זה- החברה איננה אחראית על כל נזק ו/או פיצוי שהיא עלולה להתבע בגינם בשל כך- ואתה מתחייב לשפות אותה על כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה שעלולים להגרם לה בשל כך.
9.3   החברה שומרת לעצמה את הזכות, לערוך, לשנות ואף למחוק תכנים כאלו. הנך נותן בזאת את הסכמתך המפורשת לעריכת שינויי תוכן ו/או עריכה ו/או מחיקה של תכנים כלשהם שהוזנו לאתר ו/או להודעות הנשלחות באמצעות האתר לנמענים כלשהם.
9.4   זו זכותך לפנות לחברה ולבקש מחיקה של תכנים שהזנת לאתר והחברה תשתדל למלא אחר בקשתך, אולם היא אינה מתחייבת לעשות כן.
9.5   בשימושך באתר, הנך מתחייב שלא לאסוף נתונים מכל סוג שהוא מהאתר ו/או מהמערכות המפעילות אותו, בכל צורה ובכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעים טכנולוגיים ו/או אלקטרוניים ו/או ממוחשבים ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות ובכללן רובוטים, scrapers ,spiders וכל אמצעי אחר. אתה רשאי אך ורק לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי שימוש אלו ו/או על פי האמור באתר עצמו. כל כניסה ו/או שימוש לאתרים אחרים באמצעות קישוריות או הפניות המצויות באתר הן אך ורק באחריותך, ובכלל זה האחריות לנהוג על פי תנאי השימוש שבכל אחד מהם ועל פי הדין המתחייב.
האחריות לכל מעשה או מחדל שאינם עולים בקנה אחד עם האמור לעיל הינה עליך בלבד.

10.   קישורים, פרסומות והפניות מהאתר

באתר יתכן ותהיה הפניה ו/או משלוח בדרך של הודעות מכל סוג שהוא – בין השאר תכנים של הודעות וואטסאפ- לתכנים, פרסומות ומקורות שאינם בשליטה ו/או פיקוח של החברה. לפיכך אם יופיע בהם חומר פוגעני, בלתי מוסרי, בלתי חוקי, או אם ייגרם באמצעותם ו/או בגינם נזק מכל זוג, אזי לחברה ו/או מי מטעמה אין ולא תהא כל אחריות על כך.

11.   זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני

11.1   זכויות הקניין הרוחני מוגנות בישראל ובחו"ל מכוח חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות.
11.2   החברה מכבדת זכויות בעלות וזכויות קניין רוחני של אחרים, וגם עליך לעשות כן.
11.3   אתר זה ותכניו הם הרכוש הבלעדי של בעלי זכויות הקניין בהם, ואינם רכושך, להוציא תכנים שהם בבעלותך ושבעצם הזנתם לאתר ו/או להודעות הנשלחות באמצעותו ו/או להודעות וואטסאפ, אתה נותן הסכמתך לכך שהם יהיו כפופים לתנאי שימוש אלו, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא בכפוף לתנאי שימוש אלו.
11.4   אלא אם הוסכם במפורש אחרת מראש ובכתב, המידע ו/או זכויות הקניין הרוחני באתר הם בבעלות החברה בלבד והם מותרים לשימוש החברה ע"י צדדים שלישיים, אך ורק על פי הוראות תקנון זה ו/או על פי הוראות אחרות בכתב שימסרו לך על ידי החברה, ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים, יצירות, עיצובים, אמצאות, סודות מסחריים, מידע טכנולוגי, מידע פונקציונאלי, מידע מקצועי, מידע מסחרי ועסקי, וכל מידע ו/או זכות קניין רוחני, בין שנרשמה, ובין שלא נרשמה (להלן: "זכויות הקניין הרוחני").
11.5   צדדים שלישיים בעלי זכויות קניין רוחני בתכנים שהוזנו לאתר ללא ידיעת החברה ו/או הסכמתה, מתבקשים לפנות לחברה ו/או למי מטעמה ולדווח להם על כך.
11.6   החברה שומרת לעצמה את הזכות לאכוף, להסיר, לשנות, לתקן, ולמנוע כל שימוש ו/או הזנה לאתר ו/או פרסום של תכנים המפרים זכויות קניין רוחני שלהם ו/או של צדדים שלישיים, ולדרוש כל פיצוי ו/או שיפוי מכל מי שעלול להעמיד את עצמו ו/או את החברה במצב של הפרה אפשרית של זכויותיהם ו/או של אחרים.

12.   שימוש בתכני האתר

12.1   אין לעשות במסגרת האתר ו/או בתכניו כל שימוש פוגעני נגד אדם כלשהו, שמו הטוב, פרטיותו, או זכויותיו, ואין לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או בתכניו שהינו בניגוד לתנאי שימוש אלו ו/או הוראות כל דין, נוהג, או תקנת הציבור.
12.2   כל שימוש באתר ו/או בתכנים כלשהם הכלולים בו ו/או נלקחו ממנו, ו/או נשלחו ו/או נתקבלו הינם לשימוש אישי בלבד, ואין לעשות כל שימוש אחר לרבות עסקי, שיווקי או מסחרי, אלא אם יותר לעשות כן ע"י החברה במפורש, מראש ובהיתר בכתב, ובהתאם לתנאי ההיתר.
12.3   בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין לנצל איזו מזכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או צד שלישי ללא הסכמתם, לרבות, אך לא רק, בדרך של גזירה, העתקה, שמירה כקובץ, שכפול, הפצה, עיבוד, מחיקה, תוספת, שינוי, מכירה, השכרה, השאלה, מסירה, הצגה פומבית, ביצוע פומבי, יצירת יצירה נגזרת, או כל דרך אחרת.
12.4   העושה כן ללא היתר מפורש מאת החברה, מראש ובכתב, ככל שיינתן ובכפוף לתנאיו, מסתכן בהעמדה לדין פלילי ובהליכים אזרחיים, לרבות צווי מניעה, חיפוש, תפיסה, תביעות כספיות, עיכוב טובין, מעצר, מאסר, וכל אמצעי אכיפה אחר ו/או נוסף שהחברה תמצא לנכון.
12.5   אין ולא יהיה בהיתר שיינתן לך ע"י החברה לעשות שימוש בתכנים כלשהם באתר, אם וככל שיינתן, כדי לגרוע מזכויות החברה, לרבות זכויות בעלות בכלל, וזכויות הקניין הרוחני בפרט, ולא ישתמע ממעשה או מחדל כלשהו של החברה משום הסכמה להעברה ו/או למתן שימוש בזכות קניין רוחני כלשהו או זכות אחרת לבעל ההיתר או לאדם אחר, אלא אם הוסכם על כך במפורש, מראש ובכתב, ובכפוף לזכויות השייכות לחברה, או שהאחרונים קיבלו מצדדים שלישיים, ובכפוף להוראות כל דין.
12.6   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "שימוש הוגן" ביצירה, כמשמעותו בכל דין הינו מותר למטרת לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך, בכפוף לכל דין בישראל בלבד. בכל שימוש הוגן, חובה לתת קרדיט למחבר התוכן ולאתר. אין להטיל בתוכן כל פגם, או לעשות בו כל סילוף או שינוי צורה אחר, או פעולה פוגענית אחרת, אם יש באלו מהם כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.

13.   פטור מאחריות

13.1   האתר והתכנים הכלולים בו, מוצגים ומוצעים לשימוש במצבם כפי שהוא ("As Is").
13.2   החברה לא תישא באחריות כלשהי, חוזית ו/או נזיקית ו/או אחרת, לשימוש כלשהו שייעשה באתר ו/או ביישומיו, ו/או למניעה ו/או להפרעה משימוש באתר מסיבה כלשהי. בכלל הפטור הזה אף תכנים שנשלחו אליך ו/או למי מאנשי הקשר שלך ו/או לכל אדם אחר ו/או גוף אחר שאת פרטיו מסרת לאותו עסק ו/או חברה, באמצעות אחד מהעסקים ו/או החברות באתר המארגנים אירועים- באמצעות הודעת טקסט רגילה (SMS) ו/או באמצעות הודעות באפליקציית וואטסאפ- גם אם משלוח התכנים נעשה באמצעות החברה ו/או האתר.
13.3   החברה לא תישא באחריות כלשהי לתכנים שיימסרו או יוזנו או ישלחו על ידך, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, קבצי מחשב שיצורפו אליהם, ולכל נזק, הפסד, עגמת נפש או תוצאות, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לצד שלישי כלשהו.
13.4   החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק עקב הורדת האתר ו/או נזק שנבע מקישור הכלול באתר ולכל נזק שנבע מהצגה או מפרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. כמו כן, אחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך הנם עליך והנך מתחייב בזאת לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.
13.5   החברה לא מתחייבת לשמור תכנים כלשהם שהזנת לאתר, ו/או שהורדת מהאתר, והאחריות על שמירת תכנים באמצעים שלך, הינם בלתי תלויים בחברה ו/או באתר ו/או במי הקשור עימם, והיא עליך בלבד. שמירת תכנים כאלו הינה בכפוף להוראות כל דין ותנאי שימוש אלו. האתר ישמור רשימות אישורי הגעה למשך 30 יום בלבד. באחריותך לשמור לך עותקים מכל מידע ו/או תוכן שהזנת ו/או שקבלת באמצעות האתר.
13.6   החברה איננה אחראית לכל נזק שעלול להגרם לך ו/או למי מאנשי הקשר שלך ובמקרה שהנך עסק ו/או חברה המוכרים ו/א המציעים שירותים לכל אחד מלקוחותיך- בעקבות טעויות ו/או שיבושים ו/או העדר עדכון בפרטיך המזהים ובשאר תכנים המייצגים אותך ובכלל זה ומבלי לגרוע מהכלל, נתונים, טלפונים, כתובות מייל, כתובות פיזיות, תמונות המייצגות אותך או אם הנך בעל עסק או חברה- את השירותים שהנך מציע.
13.7   הנך מצהיר בזאת כי כל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לך בגין השימוש באתר הינם עליך, לרבות: תאונות, עוגמת נפש מכל סוג שהוא ובכלל זה בשל הפרת דיני הפרטיות הנוהגים בישראל, היבטים כלכליים וכל נזק אחר. כן יצוין כי השימוש במכשיר הנייד בזמן נסיעה הינו אסור ומסוכן לך ולסביבתך.

14.   שיפוי

הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה ו/או כל מי מטעמה, בגין כל מעשה ו/או מחדל שיגרום לחברה נזק ישיר או עקיף, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה, בין עקב הפרת תנאי שימוש אלו, בין עקב הפרת הוראות כל דין, ובין עקב כל טענה או תביעה מצד שלישי כלשהו.

15.   סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על הוראות תנאי שימוש אלו ופרשנותם, ומקום הבוררות והשיפוט יהיו בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב או מחוז מרכז בלבד.

16.   שינויים בתנאי שימוש

יכול שבהוראות תנאי שימוש אלו יחולו מעת לעת שינויים, עדכונים, תוספות, מחיקות, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של החברה. אם הנך מעוניין להמשיך לעשות שימוש באתר זה, ייראו אותך כמסכים לתנאים המתוקנים, אלא אם הם יעמדו בסתירה להוראות החוק.

17.   צור קשר

לכל שאלה נשמח לשמוע מכם. באפשרותכם ליצור איתנו קשר באמצעות לחיצה על הלינק הבא.